Welkom Over Rob Diensten Verkoop Nieuws Werkwijze Contact Links

WELKOM

Droomt u ook van een tweede huis in Frankrijk? Droomde u van een tweede huis in Frankrijk en heeft u uw droom gerealiseerd? Heeft u na de aanschaf van uw "tweede" woning uw Nederlandse woning verkocht en is uw droom (het leven als een god in Frankrijk) helemaal uitgekomen? Of is er sprake van remigratie?

JURIDISCH EN FISCAAL ADVIES NEDERLAND - FRANKRIJK

Op veel Nederlanders is ťťn van de drie bovenstaande zinnen van toepassing (vooral het dromen van….). Voor veel van die Nederlanders zijn er vragen omtrent belastingen, sociale verzekeringen en verschillende praktische zaken. En dat is niet vreemd, nu de regelgeving van twee landen van toepassing is/kan zijn.

Samen met u zorg ik ervoor dat u geen nachtmerries krijgt over de regelgeving van beide landen: dus geen zorgen over een M-biljet (aangiftebiljet bij emigratie), geen zorgen over Franse heffingen zoals de Plus-Value (belasting over de verkoopopbrengst van een woning) etc.

Een unieke dienstverlening, variŽrend van juridisch en fiscaal advies, tot het bieden van de helpende hand of goede raad bij formaliteiten of kleine dagelijkse problemen. Ik onderscheid me door de persoonlijke benadering en de creatieve en doortastende aanpak richting mijn cliŽnten.

Tevens kan ik u behulpzaam zijn bij de verkoop van uw Franse onroerend goed!

Description : http://www.frankrijkemigratie.nl/158_5880.gif

ACTUEEL

20-10-2015 Afwezigheid i.v.m. vakantie
Ons kantoor is i.v.m. vakantie gesloten tot 2 november. Na 2 november zullen we uw vragen en emails weer kunnen beantwoorden.

23-10-2014 Franse sociale bijdragen vallen binnen materiŽle werkingssfeer EG-verordening nr. 1408/71
A-G Sharpston concludeert dat enkele Franse sociale bijdragen binnen de materiŽle werkingssfeer van EG-verordening nr. 1408/71 vallen.Volgens de A-Gvertonen ze namelijk een rechtstreekse en voldoende relevante samenhang met de Franse wetgeving betreffende de takken van sociale zekerheid genoemd in art. 4 EG-verordening nr. 1408/71.

Gťrard de Ruyter woont sinds 1994 in Frankrijk. Naast het salaris, dat hij van zijn Nederlandse werkgever ontvangt, ontvangt De Ruyter ook lijfrenten. Frankrijk heft over deze lijfrenten diverse sociale bijdragen (de CSG, de CRDS, de sociale heffing van 2% en de aanvullende bijdrage van 0,3 %). De Ruyter is het hier niet mee eens, omdat Nederland de lijfrenten ook al betrekt in de sociale heffingen. Hij beroept zich daarbij op art. 13 EG-verordening nr. 1408/71. Frankrijk is echter van mening dat het verband tussen de CSG, de CRDS, de sociale heffing en de aanvullende bijdrage, enerzijds, en de socialezekerheidswetgeving, anderzijds, ontoereikend is om tot toepassing van die wetgeving te leiden. De Franse rechter heeft een prejudiciŽle vraag in deze zaak gesteld.

Advocaat-Generaal (A-G) Sharpston concludeert dat de Franse CSG, de CRDS, de sociale heffing en de aanvullende bijdrage bij die heffing binnen de materiŽle werkingssfeer van EG-verordening nr. 1408/71 vallen. Volgens de A-G vertonen ze namelijk een rechtstreekse en voldoende relevante samenhang met de Franse wetgeving betreffende de takken van sociale zekerheid genoemd in art. 4 EG-verordening nr. 1408/71.

17-01-2014 Geen BPM-vrijstelling door niet voldoen aan zesmaanden bezitseis
HofAmsterdam oordeelt in hoger beroep dat de heer X door het verblijf van zijn echtgenote en dochter in Nederland hier zwaarwegende persoonlijke bindingen heeft en dus reeds vanaf dat moment in Nederland woont.

De heer X is sinds 2000 met zijn echtgenote en dochter woonachtig in Frankrijk. X woont vanaf juni 2011 in een huurhuis van de makelaar die de verkoop van hun Franse woning heeft begeleid. De echtgenote en dochter van X wonen vanaf in augustus 2011 in Nederland. Zij staan ingeschreven op het adres van een woning die X voor onbepaalde tijd huurt. X woont pas vanaf 1 november 2011 weer officieel in Nederland. In geschil is of X voor de invoer van een in april 2011 gekochte personenauto terecht BPM-vrijstelling claimt. De inspecteur wijst het verzoek van X af, omdat X zijn normale verblijfplaats reeds op 15 augustus 2011 naar Nederland heeft overgebracht en niet zoals X stelt pas op 1 november 2011. Rechtbank Noord-Holland stelt de inspecteur in het gelijk. X stelt in hoger beroep dat hij tot eind oktober 2011 daadwerkelijk in Frankrijk verbleef. Hof Amsterdam oordeelt dat X door het verblijf van zijn echtgenote en dochter in Nederland hier zwaarwegende persoonlijke bindingen heeft. Deze wegen niet op tegen de fysieke aanwezigheid van X in Frankrijk en het bezoek aan zijn cardioloog aldaar. Er is dus niet voldaan aan de voorwaarde dat de auto zes maanden in bezit is geweest in Frankrijk alvorens X zijn normale verblijfplaats naar Nederland heeft overgebracht. De vrijstelling is dus geweigerd. Het beroep van X is ongegrond.


14-01-2014 Woning expat is na afloop verhuur weer box 1-woning
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de woning van X een eigen woning is in de zin van de Wet IB 2001. Hieraan doet niet af dat X tijdens zijn uitzending de woning tijdelijk heeft verhuurd.

X is in 2003 door zijn werkgever naar het buitenland gezonden. Van 30 juli 2008 tot en met 17 september 2009 heeft X zijn eigen woning verhuurd. De inspecteur is van mening dat de woning van X, door de verhuur, niet meer kwalificeert als eigen woning in de zin van art. 3.111 lid 6 Wet IB 2001, en legt een IB-navorderingsaanslag op aan X.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de woning van X, ondanks de tijdelijke verhuur, nog steeds als een eigen woning in de zin van art. 3.111 lid 6 Wet IB 2001 heeft te gelden. De rechtbank verwerpt de door de inspecteur bepleite grammaticale interpretatiemethode van art. 3.111 lid 6 Wet IB 2001. Volgens de rechtbank blijkt namelijk uit het arrest van de Hoge Raad van 21 december 2012, nr. 11/04685 (V-N 2013/2.16) dat de woning uitsluitend gedurende de verhuurperiode niet als eigen woning kan worden aangemerkt. Na afloop van de verhuurperiode moet de woning volgens de rechtbank dan ook weer als een eigen woning worden aangemerkt. Het gelijk is aan X. De rechtbank vermindert de navorderingsaanslag.


19-11-2013
-
Vanaf heden is het mogelijk om een bewijs van het inkomen rechtstreeks van de website www.impots.gouv.fr te verkrijgen zonder onnodige andere gegevens.
- Ook via de genoemde site is er inzicht te verkrijgen in de verkoopprijzen van Franse woningen!
- de belastingschijven 2013 zullen in tegenstelling tot de eerdere twee jaren wel worden aangepast aan de inflatie, dat is gunstig! Wel zijn er ook diverse minder gunstige kleine aanpassingen geweest zoals het beperken van het fiscale voordeel van meerdere kinderen.
- de vrijstellingen cq kortingen op de gemeentelijke belastingen worden automatisch berekend, naar aanleiding van de ingediende inkomstenbelastingaangifte. Deze vrijstellingen zijn afhankelijk van leeftijd en hoogte inkomen. Ook mag men niet onderhevig zijn aan de Franse vermogensbelasting.
- de stamrechtvrijstelling komt te vervallen in Nederland. De toezegging van de vergoeding dient nu vastgelegd te worden, het daadwerkelijke ontslag moet voor 30-06-2014 geregeld zijn. Ervan uitgaande dat in dergelijke gevallen er nog geprofiteerd wil worden van belastinguitstel.
- Het is nu ook tijdelijk mogelijk om voor het Nederlandse schenkingsrecht 100.000 belastingvrij te schenken, mits de ontvanger het gebruikt voor de financiering van zijn woning cq aflossing hypotheek.;
- Het onderstaande bericht van 18-07-2013 over de plus value is definitief aangenomen, hoewel er nog dagelijks wordt gesproken over nieuwe aanpassingen, zoals het voorstel om geen 25% korting te verlenen, maar slechts 20%.
- Bij de verkoop van aandelen geldt er een korting van 50% als de aandelen langer dan 2 jaar in bezit zijn geweest. Na 8 jaar is er een korting van 65%! Verstandig kan zijn om in het geval van belaste winst ook de aandelen met verlies ter vervreemden, de verliezen en winsten vallen tegen elkaar weg.
- Denkt u bij de schenkingen aan goede doelen ook aan de aftrekbaarheid van deze giften. Over de eerste 521 euro geldt er belastingkorting van 75% van de gift. De belastingkorting kan niet leiden tot een belastingteruggaaf, er moet derhalve voldoende belasting verschuldigd zijn. Boven de 521 euro geldt er een korting van 66%.

18-07-2013 Aanpassing plus value!
Nog niet definitief in de wet, maar zeer waarschijnlijk is bij verkopen vanaf 1 september 2013 weer eerder een totale vrijstelling voor de plus value. Na 22 jaar een volledige vrijstelling. Voor de sociale premies blijft de termijn wel 30 jaar. Bij verkopen tussen 1 september 2013 en 31 augustus wordt er een eenmalige korting toegepast van 25 procent om zo de markt te stimuleren.

17-06-2013 Waarschijnlijk aanpassing plus value regeling onroerend goed
Sinds monsieur Hollande aan de macht is, heeft hij het druk gehad met het afschaffen van aantrekkelijke fiscale maatregelen, ingevoerd door zijn voorganger. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat hij nu ook een maatregel corrigeren in het voordeel van de consument! Sinds 01-02-2012 bestaat er pas na 30 jaar recht op een algehele vrijstelling voor de plus value. Waarschijnlijk vanaf 1 september 2013 (of 01-01-2014) wordt die termijn verlaagd naar 22 jaar. En komt er gedurende een jaar een eenmalige korting. Hopelijk worden de plannen daadwerkelijk ten uitvoer gebracht. Heel vervelend blijft het voor de mensen die onlangs veel plus value hebben moeten betalen.

01-05-2013 Rechtbank Breda oordeelt dat het begrip loon de betekenis heeft die de Nederlandse wetgeving daaraan geeft. Er is geen strijd met EU-recht.
Belanghebbende, X, woont in Nederland en werkt in BelgiŽ. In zijn IB-aangifte 2007 verantwoordt hij € 26.302 aan loon uit dienstbetrekking. De inspecteur corrigeert de aangifte. Hij stelt het Belgische loon uit dienstbetrekking – omgerekend naar Nederlandse maatstaven – vast op € 33.298. X stelt dat het hanteren van een ander inkomensbegrip door de Nederlandse Belastingdienst in strijd is met het Europees recht.

Rechtbank Breda oordeelt dat het begrip loon de betekenis heeft die de Nederlandse wetgeving daaraan geeft. De rechtbank wijst er hierbij op dat het Belastingverdrag met BelgiŽ geen definitie van het begrip loon bevat. Verder overweegt de rechtbank nog dat – gezien het ontbreken van harmonisatie tussen de lidstaten op het gebied van de inkomstenbelasting – lidstaten zelf bevoegd zijn om wetgeving vast te stellen op dat gebied. Volgens de rechtbank is er dan geen sprake van strijd met het EU-recht. De aanslag blijft in stand.
Bron: Vakstudie Nieuws

19-4-2013 Franse aangiften inkomstenbelasting
De Franse aangiften kunnen vanaf vandaag worden ingediend.
De papieren aangiften dienen voor 27 mei binnen te zijn bij de Belastingdienst. Elektronische aangiften voor 3 juni (departementen 1 tot en met 19), 7 juni (departementen 20 tot en met 49) en 11 juni (de andere departementen).

19-4-2013 Beleggings-bv is ondanks zetelverplaatsing in Nederland gevestigd
Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de zetelverplaatsing geen effect sorteert, aangezien de in Nederland wonende aandeelhouder feitelijk het beleid van X bv (nagenoeg) geheel bleef bepalen.

Bron: Vakstudie Nieuws

19-4-2013 Nederlandse pensioenopbouw
Als de voorgestelde plannen uit het sociaal akkoord onverkort doorgaan, zal dit leiden tot een forse versobering van de pensioenopbouw. Dit blijkt uit het op 11 april 2013 gesloten sociaal akkoord tussen het kabinet en de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties). Zo gaat vanaf 1 januari 2015 het maximale opbouwpercentage voor pensioenopbouw met 0,4-procentpunt omlaag. Daarnaast kan per diezelfde datum voor inkomens van 100.000 euro en meer geen pensioen meer worden opgebouwd waarvan de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar is. Deze aftrekbeperking geldt zowel voor de opbouw van pensioen in dienstbetrekking (tweede pijler), als voor de opbouw van een oudedagsvoorziening via een lijfrente (derde pijler).

Bron: www.belastingnieuws.nl

09-04-2013 Bij keuze voor binnenlandse belastingplicht gelden niet alleen voordelen maar ook nadelen

A-G Niessen concludeert dat X, met de keuze voor de binnenlandse belastingplicht, niet alleen de daarmee gepaard gaande voordelen accepteert, maar ook de nadelen.

Bron: Vakstudie Nieuws

29-03-2013 Monsieur Hollande niet erg populair......

Daarom maar een televisieoptreden, met daarin enkele aankondigingen.
- voorstel om langer pensioenpremies te betalen
- lastenverlichting voor ondernemers
- geen belastingheffing op kinderbijslag en dergelijke, wellicht wel herzien voor hogere inkomsten
- geen nieuwe belastingverhogingen in 2013/2014, maar dus ook geen verlagingen
- onderneming moet de 75 procent belastingheffing gaan betalen als ze meer dan 1 miljoen uitkeren aan salaris, aan een werknemer
- beeindiging / verkoop onderneming moet fiscaal aantrekkelijker worden

Bron: Monsieur Hollande

18-03-2013 Geen woonplaats in Bulgarije ondanks aldaar wonende echtgenote

Rechtbank Breda oordeelt dat de bewijslast ten nadele van de heer X moet worden omgekeerd en dat hij met de door hem overgelegde stukken niet bewijst dat hij in 2006 of 2007 is verhuisd naar Bulgarije.

De heer X dient zijn IB-aangifte over 2007 niet in binnen de daarvoor gestelde termijn. In beroep stelt X dat hij dat jaar niet in Nederland woonde maar in Bulgarije en dat de ambtshalve opgelegde aanslag daarom vernietigd moet worden. Volgens X was hij slechts eens in de 5 ŗ 6 weken in Nederland in verband met zakelijke werkzaamheden en familiebezoek. Hij zou dan hebben gelogeerd in de woning in van zijn 20-jarige dochter. Rechtbank Breda oordeelt dat de bewijslast ten nadele van X moet worden omgekeerd en dat hij met de door hem overgelegde stukken niet bewijst dat hij in 2006 of 2007 is verhuisd naar Bulgarije. Afgezien van het feit dat een groot aantal stukken in (onleesbaar) Bulgaars is opgesteld, zijn er juist aanwijzingen die duiden op verblijf van X in Nederland. X was namelijk betrokken bij de doorstart van een failliete Nederlandse bv, hield hier een huis en bankrekeningen aan en reed in een auto met Nederlands kenteken. Het maakt niet uit dat de echtgenote van X in 2007 mogelijk wel in Bulgarije woonde. Daarmee is het middelpunt van het leven van X nog niet in Bulgarije. Het beroep van X is ook ongegrond ten aanzien van de hoogte van de aanslag en de verzuimboete.

Bron: Vakstudie Nieuws

13-03-2013 Blok verduidelijkt fiscale behandeling eigenwoningschuld voor expats

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft Tweede Kamervragen beantwoordt over de fiscale behandeling van belastingplichtigen die op 31 december 2012 een eigenwoningschuld hebben, nadien emigreren, tijdens de buitenlandperiode hun woning verhuren, en na deze periode weer in de voormalige eigen woning gaan wonen. Uit zijn antwoorden blijkt dat het overgangsrecht, als dat vůůr de buitenlandperiode van toepassing was, vanaf het moment van terugkeer naar de eigen woning opnieuw van toepassing is.

12-03-2013 Is produceren elektriciteit op dak particuliere woning via zonnepanelen ‘economische activiteit’?

Advocaat-generaal (A-G) Sharpston concludeert dat het produceren van elektriciteit via zonnepanelen op het dak van een particuliere woning een ‘economische activiteit' in de zin van art. 4 Zesde btw-richtlijn is. Fuchs heeft dan ook recht op aftrek van de voorbelasting volgens de A-G.

De Oostenrijker Fuchs installeert in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceert, levert hij aan het openbare elektriciteitsnet. Voor de elektriciteit die Fuchs afneemt, betaalt hij dezelfde prijs als die hij ontvangt voor de door hem geleverde elektriciteit. Voor de aankoop en installatie van het systeem heeft Fuchs € 38.367,76, incl. 20% btw, betaald. De Oostenrijkse fiscus legt een btw-aanslag op aan Fuchs, waarbij hem het recht op aftrek van de betaalde btw wordt ontzegd. De Oostenrijkse rechter beslist dat Fuchs recht heeft op een belastingkrediet, waarop de fiscus in hoger beroep gaat. De Oostenrijkse rechter heeft een prejudiciŽle vraag in deze zaak gesteld.

Advocaat-generaal (A-G) Sharpston concludeert dat het produceren van elektriciteit via zonnepanelen op het dak van een particuliere woning een ‘economische activiteit' in de zin van art. 4 Zesde btw-richtlijn is. De A-G merkt hierbij nog wel op dat de geproduceerde elektriciteit dan tegen vergoeding aan het net moet worden geleverd. Fuchs kan de over de aankoop van de installatie betaalde btw volgens de A-G dan ook in aftrek brengen.

Bron: Vakstudie Nieuws

KLIK hier voor oudere nieuws items